آیین نامه جوشکاری و برشکاری

تعداد پسند ها : یک نفر پسندید
تاکنون 2697 نفر این پست را مشاهده کرده اند

نکات کلیدی آهنگری


آیین نامه جوشکاری و برشکاری

مدیریت مجازی ساختمان

آیین نامه جوشکاری و برشکاری

 

مدیر ساختمان (درخواست خدمات ، مدیریت و بازگشت سرمایه )

تیم نرم افزاری مدیر ساختمان در جهت مدیریت دقیق منابع در ساختمان ها با پیش فرض مدیریت سیستمی و امکان درخواست خدمات از دوازده صنف شغلی مرتبط با ساختمان در هر کجای شهر خود و پرداخت سود مشارکت به کاربران خود برای اولین بار در ایران بیمه تاسیسات ساختمان را با نیت رونق اصناف خدماتی مرتبط با ساختمان و احیای کسب و کارهای سنتی و همکاری بین توده های مردم با ارزش آفرینی برای کاربران این سامانه بوجود آورده و متناسب با شرایط موجود و در برهه های زمانی مختلف خدمات و فرآیندهای نوآورانه و پرکاربرد از منظر کاربران را به آنها تقدیم می دارد و از شکیبایی و همکاری با خرد جمعی مردمی برای انتشار و اشائه فرهنگ مصرف انرژی و بهبود فرآیند خدمات و مدیریت دقیق منابع در ایران به حمایت و پیشبرد عملی و تامین نیازهای کاربردی در زمینه خدمات فنی و تعهدات تضمینی در زمینه مدیریت ساختمان می پردازد

 

آيين نامه ايمني جوشكاري و برشكاري گرم

 

 ماده 1 : كليه عمليات جوشكاري و برشكاري بايد توسط افراد ماهر صورت پذيرد

ماده 2 : كليه دستگاه ها و تجهيزاتي كه براي جوشكاري و برشكاري بكار برده مي شوند، بايد به طور مرتب و بر اساس دستورالعمل هاي کارخانه سازنده مورد بازديد ، آزمايش و دقت سنجي قرار گرفته و در صورت وجود نقص و يا فرسودگي، تعمير و يا از فرايند كار خارج گردند

ماده 3 :وضعيت ايستايي دستگاه ها و تجهيزات جوشكاري و برشكاري بايستي به گونه اي باشد كه از هر گونه حركت اتفاقي جلوگيري به عمل آيد

 ماده 4: مجوز کتبي انجام عمليات جوشكاري و برشكاري بايد توسط كارفرما يا نماينده وي صادر گردد

ماده 5: مجوز انجام عمليات جوشكاري و برشكاري بايد حداقل نوع فرايند،مخاطرات شغلي، اقدامات کنترلي و مدت زمان انجام کار را در برگيرد

ماده 6 : كليه دستگاه ها و تجهيزات جوشكاري و برشكاري بايدبطور كاملاً ايمن نصب وبهره برداري گردد

 ماده 7: كليه دستگاه ها و تجهيزات جوشكاري و برشكاري بايد در مکاني نگهداري و انبار شوند که از صدمات فيزيکي و شيميايي محافظت گردد

ماده 8 : روش انجام عمليات جوشكاري و برشكاري بايد به گونه اي باشد كه  علاوه بر فرد جوشکار يا برشکار،خطري براي ساير كارگران و يا افراد متفرقه در بر نداشته باشد

ر ماده9 : ديوارها و سطوح جانبي محل جوشكاري بايد به گونه اي باشد كه بيشترين جذب تشعشعات مضر را داشته باشد

ماده10 : نصب پاراوان هاي غير قابل اشتعال و متناسب با نوع كار در محل هاي جوشكاري و برشكاري براي حفاظت كارگران و افراد متفرقه الزامي است

ماده 11 : فيلتر و پوشش بيروني در محافظ هاي دستي ، عينك هاي جوشكاري و كلاه با شيلد(سپر)جوشكاري ، بايد در مقابل پاشش مواد جوشكاري ، سايش و خرد شدن موضعي ، مقاوم بوده و از جنس شيشه يا پلاستيك شفاف نسوز باشد

ماده12 : کلاه ايمني جوشکار يا برشکار بايد مجهز به سپر جوشکاري باشد بگونه اي که در هنگام بالا زدن فيلتر جوشکاري چشم ها و صورت کارگران را در برابر پرتاب ذرات سرباره محافظت نمايد

 ماده 13 : شماره تيرگي فيلترهاي مورد استفاده در انواع عمليات جوشكاري و برشكاري بايد متناسب با نوع عمليات و استاندارد باشد

ماده 14 : عينك ها و ماسك هاي جوشكاري ( محافظ هاي دستي ) بايد به خوبي نگهداري شده و همواره تميز و بدون عيب باشد

ماده 15 : در هنگام جوشكاري يا برشكاري كه احتمال ريزش جرقه ، سرباره يا مواد مذاب از بالا بر روي بدن وجود دارد، استفاده از پوشش هاي نسوز الزامي است

ماده 16 : اقدامات كنترلي بايد به نحوي انجام گيرد تا از انتشار آلاينده هاي ناشي از عمليات جوشكاري به ساير قسمت هاي كارگاه جلوگيري به عمل آيد

ماده 17 : انجام كلية عمليات چربي زدايي يا تميز كاري با هيدروكربن هاي كلردار در كارگاه هاي جوشكاري ، برشكاري و فرايند هاي مرتبط ممنـــوع است

ماده 18: اگر قطعه كاري با استفاده از حلال ها چربي زدايي شده باشد ،بايد پيش از شروع جوشكاري آن را كاملاً از باقيمانده حلال پاك و خشك نمود

ماده 19 : جوشكاري و برشكاري در مكان هايي كه مواد يا گازهاي قابل اشتعال يا انفجار وجود دارد، ممنوع است

ماده 20 : كليه قسمت هايي كه در اثر جوشكاري يا برشكاري احتمال وقوع آتش سوزي در آن ها وجود دارد بايستي از مصالح نسوز ساخته شده و يا با استفاده از روش هاي مناسب از ايجاد حريق جلوگيري به عمل آيد

ماده 21 : هرگونه درز يا شكاف ، حفره و پنجـــره هاي باز و يا شكستـــه در كف و ديواره هاي محل جوشكاري يا برشكاري بايد بطور مناسب پوشيده يا بسته گردند تا خطر ريزش يا پاشش ذرات ناشي از جوشكاري و برشكاري به طبقات زيرين و يا واحدهاي مجاور از بين برود

ماده22 : قبل از شروع عمليات جوشكاري و برشكاري در فضاهاي بسته و محدود بايد از تهوية‌ مناسب محيط كار اطمينان حاصل نمود

ماده 23 : در هنگام جوشكاري و برشكاري كه تأمين سيستم تهويه مناسب امكانپذير نمي باشد، استفاده از تجهيزات مستقل تنفسي الزامي است

ماده 24 : سيلندرهاي گاز و دستگاه هاي جوشكاري و برشكاري بايستي همواره خارج از فضاهاي بسته و محدود مستقر گردد

ماده 25 : لوله هاي مورد استفاده براي تهوية‌ گازهاي خروجي ناشي از جوشكاري و برشكاري در فضا هاي بسته و محدود بايد از مواد غير قابل اشتعال ساخته شده باشد

ماده 26 : جوشكاري و برشكاري مخازن سربسته و يا حاوي مواد قابل اشتعال و انفجار ممنوع است

ماده27 : جوشكاري و برشكاري مخازني كه قبلاً حاوي مواد قابل اشتعال و انفجار بوده و يا محتويات قبلي آن مشخص نمي باشد، بدون رعايت اصول ايمني واستانداردهاي مربوطه ممنوع است

ماده 28 : كلية دستگاه ها و تجهيزات جوشكاري و برشكاري بايد داراي لوح مشخصات فني باشد

ماده29: درپايان هر شيفت کاري عمليات جوشکاري و برشکاري ، بايداطراف محل کار بازرسي و فقط پس از اطمينان از عدم وجود جرقه ،شعله و يا سرباره داغ محل کاررا ترک نمود

ماده 30 : تماس روغن ، گريس و مواد قابل اشتعال و انفجار با كليه دستگاه ها و تجهيزات جوشكاري و برشكاري گازي ممنوع مي باشد

ماده 31 : استفاده از گاز اكسيژن به عنوان جايگزين هواي فشرده ممنوع است

ماده 32 : استفاده از شعله جهت انجام آزمايش نشتي گازهادر سيلندرها و متعلقات آن ممنوع است

ماده33 : براي روشن نمودن مشعل جوشكاري و برشكاري بايد از فندك مخصوص آن استفاده نمود

ماده 34 : در پايان کارومواقعي كه عمليات جوشكاري و برشكاري انجام نمي گيرد بايد دستگاه ها از منابع اصلي برق يا گاز جدا گردد

ماده 35 : كلية محل هاي اتصال از سيلندر گاز تا مشعل را بايد قبل از روشن نمودن مشعل به روش هاي ايمن و توسط کارگران ماهر مورد آزمايش نشتي قرار داد

ماده 36 : شيلنگ و اتصالات رابط بايد استاندارد بوده و فاقد نشتي،پوسيدگي و يا هر نوع نقص ديگري باشد

ماده 37 : اتصالات و مهره هاي اتصال بايد قبل از استفاده مورد بررسي قرار گيرند و در صورت وجود هر گونه عيب يا نشتي، تعويض گردند

ماده 38 : پر كردن سيلندرهاي اكسيژن و انواع گازها بايد توسط مراكز مجاز ومعتبر صورت پذيرد

ماده 39: سيلندرهاي اكسيژن و انواع گازها بايد بصورت ادواري و بر اساس آيين نامه هاي حفاظتي و استانداردهاي ملي توسط کارفرما مورد بازديد و آزمايش قرار گيرد

ماده 40 :کارخانجات و توليد کنندگان سيلندرهاي گاز و همچنين صنايع سيلندر پرکني مکلف به درج نام شيميايي و نام تجاري گاز بر روي بدنه سيلندر مي باشند، و استفاده از سيلندرهاي گاز که نام شيميايي و نام تجاري محتويات آن بر روي سيلندر درج نشده باشد، ممنوع است

ماده 41 : استفاده از سيلندرهاي گاز و مولدهاي گاز استيلن كه داراي آسيب ديدگي يا خوردگي بوده و يا در معرض آتش سوزي قرار داشته اند، ممنوع است

ماده 42 : سيلندرهاي گاز نبايد در معرض صدمات فيزيكي، شيميايي و تابش مستقيم نور خورشيد و شرايط نامساعد جوي قرار گيرند

ماده 43 :سيلندرهاي گاز بايد بطور قائم و مطمئن در جاي خود محكم گردند تا از افتادن احتمالي آنها جلوگيري شود

ماده44 : سيلندرهاي گاز بايد دور از مواد قابل اشتعال و انفجار نگهداري و استفاده گردد

ماده45 : نگهداري سيلندر اکسيژن در مکان توليد گاز استيلن ممنوع مي باشد

ر ماده46 : استفاده از اتصالات غير استاندارد، تبديل ها، وسايل غير ايمن و تنگ ها اكيداً ممنوع است

ماده 47 : جابجايي سيلندرهاي گاز با اهرم كردن شير يا سرپوش حفاظتي آن ممنوع مي باشد

 ماده 48 : سيلندر گاز پر يا خالي نبايد بعنوان غلطك يا تكيه گاه استفاده گردد

ماده49 : سرپوش حفاظتي سيلندرهاي گاز بايد در جاي خود به طور محكم قرار گيرد مگر در مواردي كه سيلندر گاز در حـــال استفاده مي باشد

ماده 50 : به منظور جلوگيري از بروز صدمات فيزيکي در هنگام جابجائي انواع سيلندر هاي گاز ، استفاده از يک محفظه مناسب و ايمن الزامي است

ماده51 : هنگامي كه لازم است سيلندرها به همراه رگلاتورهاي متصل به آن جابجا شوند، بايد پس از بستن شير و قراردادن بر روي وسيله ايمن نسبت به جابجايي آنها اقدام نمود

 ماده52 : استفاده از سيلندر گاز بدون رگلاتور استاندارد ممنوع است

ماده 53 : گرم کردن کپسول و شير گاز مخزن استيلن توسط شعله ممنوع است و در صورت نياز، اين کار بايستي توسط آب گرم صورت گيرد

ماده54 : رنگ شيلنگ ها بايد مطابق با استاندارد شماره 3792 و رنگ بدنه سيلندرهاي گاز بايد براساس استاندارد شماره 712 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد

ماده 55 : بهره برداري از سيلندرهاي گاز فقط به صورت ايستاده مجاز است و به هيچ عنوان نبايد در حالت افقي يا وارونه از گاز داخل آن براي عمليات جوشكاري و برشكاري استفاده نمود

ماده 56 : قرار دادن اشياء بر روي انواع سيلندرهاي گاز ممنوع است

ماده 57 : قبل از جدا كردن رگلاتور از سيلندر گاز، بايد شير سيلندر گاز به طور كامل بسته شود

ماده 58 : سيلندرهاي گاز بايد دور از عمليات جوشكاري و برشكاري قرار گيرند تا شعله، سربارة داغ و جرقه به آن ها نرسد، در غير اين صورت مي بايست از موانع ضد آتش استفاده نمود

ماده 59 : استفاده از سيلندرهاي گاز به عنوان بخشي از مدار الكتريكي جوشكاري قوس الكتريكي ممنوع است

ر ماده 60 : در مكان هايي كه گاز از طريق سيستم لوله كشي تأمين مي گردد ، جنس لوله ها و كلية‌ تجهيزات مرتبط بايد متناسب با نوع گاز و ايمن باشد،استفاده از رنگ ها و علايم هشدار دهنده براي مشخص شدن  نوع گازلوله کشي ها الزامي است

ماده 61 : سيلندر هاي گاز پر و خالي و همچنين سيلندر انواع گازها بايد جدا از يكديگر و در محل ايمن نگهداري شوند

ماده 62 : محل نگهداري و ذخيره سازي سيلندرهاي گاز مي بايست ضد آتش و مجهز به سيستم تهويه ايمن باشد

ماده63 : استفاده از اتصالات مسي در عمليات جوشکاري و برشکاري با گاز استيلن ممنوع است

ماده64 : هر يك از لوله هايي كه گاز را از مولد يا سيلندر به مشعل هاي جوشكاري و برشكاري انتقال مي دهد بايد مجهز به شير يك طرفة‌ فشاري باشد

ماده 65 : در مكان هاي مرطوب كه عمليات جوشكاري و برشكاري با قوس الكتريكي انجام مي گيرد، استفاده از دستكش ، لباس و كفش عايق الكتريسيته و ديگر وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع كار الزامي مي باشد

. ماده 66 : در موقعيت هايي كه احتمال تماس بدن جوشكار با هادي هاي برق دار وجود دارد، بايد اجزاي هادي عايق بندي گردد

. ماده 67 : در فرايند هايي نظير جوشكاري و برشكاري قوس پلاسما كه از ولتاژ هاي بالا استفاده مي شود، استفاده از عايق بندي مناسب و همچنين نصب علائم و تابلوهاي هشدار دهنده و آموزش افراد الزامي مي باشد

ماده 68 : كلية تجهيزات جوشكاري و برشكاري قوس الكتريكي و مقاومتي ثابت يا سيار و همچنين قطعات كار بايد متصل به سيستم اتصال به زمين مؤثر باشد

 ماده 69 : كلية قسمت هاي برق دار دستگاه هاي جوشكاري و برشكاري قوس الكتريكي و مقاومتي و تابلو هاي برق آنها بايد به منظور جلوگيري از تماس تصادفي، محافظت گردد

ماده 70 : مقدار جريان مورد استفاده در دستگاه هاي جوشكاري و برشكاري قوس الكتريكي بايد متناسب با نوع كار انتخاب گردد

ماده 71 : كابل هاي جوشكاري و برشكاري قوس الكتريكي بايد از نوع انعطاف پذير و متناسب با نوع كار باشد

ماده 72 : قبل از آغاز جوشكاري و برشكاري بايد از ايمن بودن كليه اتصالات و تجهيزات اطمينان حاصل نمود

 ماده73 : استفاده از هر نوع هادي به جز كابل جوشكاري براي تكميل مدار جوشكاري ممنوع است

ماده 74 : در مكان هايي كه تعدادي دستگاه جوش يا برش قوس الكتريكي در كنار هم مورد استفاده قرار مي گيرند، بايستي تمهيدات لازم براي پيشگيري از خطرات برق گرفتگي و آتش سوزي مد نظر قرار گيرد

ماده 75 : در هنگام جوشکاري و برشکاري بايد از نشت روغن ، سوخت و آب سيستم خنک کننده موتورهاي جوشکاري و برشکاري و همچنين انتشار گازهاي حفاظت کننده قوس جوش جلوگيري بعمل آيد

ماده 76 : قبل از جابجايي دستگاه هاي جوشكاري و برشكاري قوس الكتريكي بايد نسبت به قطع كردن منبع برق آنها اقدام نمود

ماده 77 : جايگاه هاي كار فلزي در هنگام عمليات جوشكاري و برش كاري قوس الكتريكي، مي بايست نسبت به زمين عايق گرديده و يا به سيستم اتصال به زمين مؤثر، مجهز گردند

ماده 78:گيره هاي الکترود بايد مجهز به صفحات يا سپرهاي حفاظتي باشد تا دست کارگر را در مقابل حرارت حاصله از قوس الکتريکي حفظ نمايد

ماده79 : هنگام تعويض الكترودهاي جوشكاري رعايت اصول ايمني الزامي است

ماده80 : پيچاندن كابل جوشكاري به دور اعضاء بدن ممنوع است

 ماده 81 : براي انجام عمليات جوشكاري يا برشكاري در ارتفاع، رعايت اصول ايمني به منظور جلوگيري از برق گرفتگي و همچنين سقوط افراد و اشياء الزامي است

 ماده 82 : تجهيرات جوشكاري و برشكاري كه در فضاي باز مورد استفاده قرار مي گيرند، بايد از شرايط نامساعد جوي به طور ايمن محافظت گردند

ماده 83 : كلية تجهيزات جوشكاري مقاومتي بايد به نحوي باشند كه از عملكرد تصادفي آنها جلوگيري گردد

ماده84 : نصب تجهيزات ايمني براي جلوگيري از آسيب ديدن اعضاء بدن كه در داخل منطقه عمل جوشكاري قرار دارند الزامي است

 ماده 85 : دستگيره ها و سوييچ ها بايد در فاصله اي ايمن تعبيه شوند تا امكان آسيب ديدن دست ها در منطقه عمليات جوشكاري مقاومتي وجود نداشته باشد

ماده 86: كليه تجهيزات جوشكاري مقاومتي كه به شكل معلق(آويزان) و يا اشكال مشابه استفاده مي شوند بايد به سيستم هاي نگهدارنده مناسب تجهيزگردد

 ماده 87 : کليه دستگاه هاي جوشكاري مقاومتي بايد مجهز به يك يا چند كليد توقف اضطراري در مكان هاي مناسب و قابل دسترس باشد

ماده 88 : تمام نقاط قابل دسترس قسمت هاي برق دار دستگاه هاي جوش مقاومتي بايد به حفاظ هاي مناسب تجهيز گردد

ماده 89:کارفرما مکلف است ضمن تعيين محدوده فعاليت کارگران مشمول اين آيين نامه و ايجاد شرايط ايمن ، بر استفاده صحيح ايشان از ابزار آلات ، دستگاه ها و تجهيزات مربوطه نظارت هاي لازم را بعمل آورد

ماده 90:کليه وارد کنندگان ،توليدکنندگان ، فروشندگان ، عرضه کنندگان و بهره برداري کنندگان از ابزار آلات ، دستگاهها وتجهيزات جوشکاري و برشکاري گرم مکلف به رعايت استاندارد توليد و موارد ايمني و حفاظتي در دستگاه هاي مربوطه باشند

ماده 91: مسئوليت رعايت مقررات اين آيين نامه بر عهده کارفرماي کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دليل عدم توجه کارفرما به الزامات قانوني مکلف به جبران کليه خسارات وارده به زيان ديدگان مي باشدپیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان