پرتونگاری صنعتی

تعداد پسند ها : یک نفر پسندید
تاکنون 2829 نفر این پست را مشاهده کرده اند

پرتونگاری در صنعت


پرتونگاری صنعتی

مدیریت مجازی ساختمان

پرتونگاری صنعتی

مدیر ساختمان (درخواست خدمات ، مدیریت و بازگشت سرمایه )

تیم نرم افزاری مدیر ساختمان در جهت مدیریت دقیق منابع در ساختمان ها با پیش فرض مدیریت سیستمی و امکان درخواست خدمات از دوازده صنف شغلی مرتبط با ساختمان در هر کجای شهر خود و پرداخت سود مشارکت به کاربران خود برای اولین بار در ایران بیمه تاسیسات ساختمان را با نیت رونق اصناف خدماتی مرتبط با ساختمان و احیای کسب و کارهای سنتی و همکاری بین توده های مردم با ارزش آفرینی برای کاربران این سامانه بوجود آورده و متناسب با شرایط موجود و در برهه های زمانی مختلف خدمات و فرآیندهای نوآورانه و پرکاربرد از منظر کاربران را به آنها تقدیم می دارد و از شکیبایی و همکاری با خرد جمعی مردمی برای انتشار و اشائه فرهنگ مصرف انرژی و بهبود فرآیند خدمات و مدیریت دقیق منابع در ایران به حمایت و پیشبرد عملی و تامین نیازهای کاربردی در زمینه خدمات فنی و تعهدات تضمینی در زمینه مدیریت ساختمان می پردازد

 

اندازه گیری های الزامی در سایت پرتونگاری :

الف : دوربین پرتونگاری

اندازه گیری نشتی سطح دوربین در هر بار تغییر موقعیت مکانی آن الزامی است .

  • در زمان دریافت دوربین بارگزاری شده
  • در زمان قرار دادن دوربین پرتونگاری در محل نگاهداری یا برداشتن مجدد آن
  • در زمان رسیدن به سایت پرتونگاری و بازگشتن از آن
  • قبل و بعد از هر نقل و انتقال دوربین در درون سایت پرتونگاری
  • بعد از هر پرتودهی به منظور حصول اطمینان از بازگشت کامل چشمه به درون دوربین پرتونگاری
  • بعد از هر بار خارج کردن و قرار دادن مجدد هلدر در درون دوربین پرتونگاری
  • در مواردی که دوربین پرتونگاری مدتی بلا استفاده بماند ( در دوره های زمانی سه ماهه )

ب : وسیله نقلیه

حداکثر آهنگ دز در محل سرنشینان و در خارج از وسیله نقلیه را باید اندازه گیری شود و از رعایت حدهای توصیه شده زیر اطمینان حاصل نمود .

الف : حداکثر آهنگ دز در محل سرنشینان اتومبیل نباید بیشتر از 20 میکرو سیوت بر ساعت شود .

ب : حداکثر آهنگ دز در سطح بیرونی وسیله نقلیه نباید بیشتر از 2 میلی سیورت بر ساعت شود .

 

ج : سایت پرتونگاری

1-    تعیین شعاع منطقه ممنوعه و تحت کنترل با استفاده از فرمول های زیر قبل از شروع عملیات پرتونگاری

  •  : شعاع منطقه ممنوع
  •  : شعاع منطقه تحت کنترل

2-    علامت گذاری و مشخص نمودن مرز منطقه تحت کنترل با استفاده از نوار و تابلو خطر اشعه و کنترل

3-    اندازه گیری مرز منطقه تحت کنترل در اولین شوت و در صورت نیاز تصحیح مرزبندی انجام شده

4-    اطمینان از عدم ورود افراد غیر پرتونگار به محوطه تحت کنترل در هنگام شوت

 پیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان