بار حرارتی ساختمان

تعداد پسند ها : یک نفر پسندید
تاکنون 2716 نفر این پست را مشاهده کرده اند

محاسبات بارهای ورودی به ساختمان


بار حرارتی ساختمان

مدیریت مجازی ساختمان

بار حرارتی ساختمان

 

مدیر ساختمان (درخواست خدمات ، مدیریت و بازگشت سرمایه )

تیم نرم افزاری مدیر ساختمان در جهت مدیریت دقیق منابع در ساختمان ها با پیش فرض مدیریت سیستمی و امکان درخواست خدمات از دوازده صنف شغلی مرتبط با ساختمان در هر کجای شهر خود و پرداخت سود مشارکت به کاربران خود برای اولین بار در ایران بیمه تاسیسات ساختمان را با نیت رونق اصناف خدماتی مرتبط با ساختمان و احیای کسب و کارهای سنتی و همکاری بین توده های مردم با ارزش آفرینی برای کاربران این سامانه بوجود آورده و متناسب با شرایط موجود و در برهه های زمانی مختلف خدمات و فرآیندهای نوآورانه و پرکاربرد از منظر کاربران را به آنها تقدیم می دارد و از شکیبایی و همکاری با خرد جمعی مردمی برای انتشار و اشائه فرهنگ مصرف انرژی و بهبود فرآیند خدمات و مدیریت دقیق منابع در ایران به حمایت و پیشبرد عملی و تامین نیازهای کاربردی در زمینه خدمات فنی و تعهدات تضمینی در زمینه مدیریت ساختمان می پردازد .

 

محاسبات بار حرارتی ساختمان ها

محاسبات بار حرارتی ساختمان ها

اتلاف حرارتی ساختمان ها از دو طریق انجام می گیرد :

-اتلاف حرارت ازطریق دیوارها ، سقف ، کف ، پنجره و درب

-اتلاف حرارت از طریق نفوذ هوا

مقدار حرارت تلف شده از طریق سطوح ، از رابطه :

 QF=KF(t2-t1)بدست می آید .

Q مقدار حرارت انتقال یافته برحسب کیلوکالری در ساعت                                                    

F  سطح عبور جریان حرارت برحسب متر مربع یا ft2

t2وt1 درجه حرارت خارج و داخل ساختمان oFیا oC

K ضریب انتقال حرارت برحسبoF  kcal/m2.hroC BTU/ft2.hr. مقدار K برحسب kcal/m2.oChr

برای سطوح مختلف ارزیابی و تعیین شده است .
پیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان