باغبان دیجیتالی

تعداد پسند ها : یک نفر پسندید
تاکنون 1925 نفر این پست را مشاهده کرده اند

خدمات آنلاین باغبانی


باغبان دیجیتالی

مدیریت مجازی ساختمان

باغبان دیجیتالی

مدیر ساختمان (درخواست خدمات، مدیریت و بازگشت سرمایه)

تغیر سبک زندگی در تمام نقاط جهان با دست برداشتن از کاری و دست گذاشتن روی کاری دیگر که جدید است و نیاز های مدرنیته ما را فراهم می کند، این روزها به عنصری قدرتمند اما از سویی به موضوعی کم حرارت در زندگی های ما بدل شده است.

روزگارانی حدود به 5 دهه پیش تمام مردم در خانه های با حیاط های بزرگ و گل و باغچه و هندوانه درون حوض کیف و حالشان را می کردند و محدود بودن اطلاعات و دانش، آنها را بیشتر در کنار هم قرار می داد.

هر چند این سبک و سیاق هنوز هم در موارد و موقعیت هایی جغرافیایی هنوز دست خوش مدرنیته نشده، اما زندگی دیجیتالی و آپارتمانی که کلان شهرها را در موج خود غوطه ور کرده، دیگر عطر قدیم خود را ندارد.

جایی که وقتی دبستانی بودیم و یک خیار برای تغذیه داشتیم، جرات نصف کردنش سر کلاس نبود، چون بویش تا بیست متری می رفت.

گاهی خوشحال از پیشرفت علم هستیم و گاهی ناراحت از کهنه شدن روزگار قدیم و طعم و بوهایش.

گفتن این استعارات تنها کمی دلمان را برای گذشته تنگ کرد و راهی بیشتر پیش رویمان نگذاشت که حالا آپارتمان نشین شدیم، قصه تمام است؟

در سال 2015 در کشور ژاپن انقلابی در باغبانی و کشاورزی رخ داد و آن تولید روزنامه ها و پاکت های محصول بود که بعد از کاشتنشان در یک گلدان می توان شاهد رشد برگ و مواردی غنچه در آنها بود.

با پیگیری این روند در ایران عزیز و مراوداتی مختصر با جهاد کشاورزی، نتیجه ای در قالب موضوعی برای نشر فرهنگ بوجود آمد و آن اینکه در آپارتمان ها هم می توان با مختصر هزینه ای، به کاشت و نگهداری گیاهان پرداخت ولی این امر که سال هاست در حال اجراست، پس طرحی نوآورانه می تواند آن را وارد جنبه های فرهنگی، آن هم در ایران غنی سازد.

مدیر ساختمان سعی دارد تا با ارائه مجموعه ای از گیاهان و صیفی به صورت آپارتمانی، طعم پرچمی عصرانه گذشته را به هر عشقی که ما تمایل به ابرازش داریم، زنده کند.

امید ماست که روزی در سراسر ایران بتوان حتی پشت بام ها را حیاتی سبز و پر گل دید و خانه ها را با رقص گل و گیاه نه فقط زینتی، شاد شاد در جریان زیست قرار داد.

باغبان دیجیتال ساخته شد تا ابزاری مدرن برای حفظ سنت های شایسته باشد.پیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان